belgieBELGIE
Aansprakelijkheid wordt vastgesteld na een toerekenbare fout van een van de betrokken partijen.

SCHADEFORMULIER
Een door beide partijen ingevuld en ondertekend schadeformulier is het uitgangspunt voor de afwikkeling van de schade. Wanneer een opmerking op het schadeformulier niet wordt tegengesproken, betekent dit dat beide partijen akkoord gaan met de inhoud van de verklaring.

TIP
Als de tegenpartij Franstalig is: vul een Nederlands schadeformulier in, onderteken deze en wissel dit uit met het duplicaat van de tegenpartij. Onderteken het schadeformulier van de tegenpartij niet.

GETUIGEN
Getuigen moeten vermeld staan op het schadeformulier. Als ze niet zijn vermeld, kan er geen bewijs aan worden ontleend. Inzittenden en of andere bekenden mogen niet

als getuigen optreden. Het Belgisch recht erkent alleen verklaringen van onafhankelijke getuigen (geen familie of inzittendenverklaringen) als bewijs.

AANDACHTSPUNTEN

 • Maak foto’s van de schade, de verkeerssituatie en zorg altijd dat de kentekenplaat van de tegenpartij op de foto’s staat.
 • Een gevarendriehoek is verplicht voor stilstaande auto’s. Ook moet u de waarschuwingslampen aanzetten.
 • Veiligheidvesten zijn verplicht na een ongeval, dus ook voor buitenlandse bestuurders.
 • Autohuurkosten komen voor vergoeding in aanmerking na overlegging van de reparatienota en bij gebleken noodzaak. Minimaal het aantal door de expert vastgestelde aantal dagen plus één dag expertise. Het maximum is zes dagen plus drie dagen wachttijd is negen dagen. Dit geldt ook voor auto’s die totaal verloren zijn. Er is een aftrek van toepassing van 20 tot 25 procent wegens stilstand van het beschadigde voertuig.

 duitslandDUITSLAND
Aansprakelijkheid in Duitsland wordt vaak vastgesteld aan de hand van een politierapport. Het is niet gebruikelijk om samen met de tegenpartij een schadeformulier in te vullen. Bij een ongeval met een buitenlandse partij komt de politie in veel gevallen ter plaatse. Als er geen uitgebreid rapport wordt opgesteld, vult de politie een zogenaamde ’Unfallmitteilung’ in.

De politie noteert bij partij 1 vaak degene die -naar hun mening- schuldig is aan het ongeval. Als de politie één van de partijen een boete oplegt (een ’Verwarnung’), dan wordt dit vermeld op de Unfallmitteilung. Het betalen van deze ‘Verwarnung’, heeft gevolgen voor de vaststelling van aansprakelijkheid. Het betekent dat diegene erkent een overtreding te hebben begaan.

Als u het daar niet mee eens bent, kunt u wel naar een ‘Sicherheitsleistung’ vragen. Het bedrag daarvan ligt wel iets hoger, maar het voordeel is dat u hier wel beroep

tegen kunt aantekenen.

SCHADEFORMULIER
Een door beide partijen ondertekend schadeformulier is bewijs van de toedracht van de aanrijding. Vul daarom een Nederlands schadeformulier in, onderteken deze en wissel dit uit met de tegenpartij. Onderteken het door de tegenpartij opgemaakte schadeformulier niet.

GETUIGEN
In principe kan iedereen optreden als getuige. Dus ook inzittenden en ook als het om familieleden gaat. In sommige gevallen kan een bestuurder ook als getuige optreden. Maar alleen als hij geen eigenaar of houder is van het betrokken voertuig.

AANDACHTSPUNTEN:

 • Maak altijd foto’s van de schade, de verkeerssituatie en zorg dat de kentekenplaat van de tegenpartij daarop zichtbaar is.
 • Als u op de Unfallmiteilung als partij nummer 1 genoemd bent, dan wordt u als schuldig beschouwd aan het ongeval. Als u hieraan twijfelt, teken dan meteen protest aan.
 • Een gevarendriehoek is verplicht voor stilstaande auto’s. Ook moet u de waarschuwingslampen aanzetten.
 • Het is in Duitsland verplicht winterbanden, vierseizoenenbanden of all season-banden te hebben indien er sprake is van winterse omstandigheden. Van winterse omstandigheden is volgens de wet in elk geval sprake bij ijzel, gladheid door sneeuw, sneeuwmodder en gladheid door ijs- of rijpvorming. Duitsland kent geen vaste periode waarin het gebruik van winterbanden verplicht is. Ook buiten de wintermaanden kan er sprake zijn van winterse omstandigheden.
 • Autohuurkosten komen voor vergoeding in aanmerking. Dit geldt voor een gelijkwaardig voertuig volgens de aangegeven reparatieduur in het expertiserapport. Is een voertuig langer gehuurd, dan moet de noodzaak voor deze langere autohuur aangetoond worden. Er is een aftrek van 15 procent van toepassing wegens stilstand van het beschadigde voertuig. Bij kortstondige huur of bij de huur van een voertuig in een goedkopere prijsklasse is er geen aftrek van toepassing.

frankrijkFRANKRIJK
Wanneer er sprake is van een aanrijding heeft iedere betrokken partij recht op schadevergoeding als de betrokkenheid is aangetoond. Dit ‘recht’’ vervalt wanneer de betrokkene iets valt te verwijten. Bescherming van de zwakkere verkeersdeelnemer vormt het uitgangspunt bij de afwikkeling van schaden.

SCHADEFORMULIER
Het is gebruikelijk in Frankrijk om gezamenlijk een schadeformulier in te vullen na een aanrijding. Wanneer er sprake is van alleen materiële schade zal de politie over het algemeen niet ter plaatse komen. Als u het schadeformulier ondertekent, gaat u akkoord met de inhoud hiervan. Wanneer u niet akkoord bent, of twijfels heeft over de inhoud, is het verstandig het formulier niet te ondertekenen. Vul een Europees schadeformulier in en wissel dit uit met de kopie van de tegenpartij.

GETUIGEN
Verklaringen van onafhankelijke getuigen vormen een belangrijk deel van de bewijslast. Maar verklaringen van inzittenden en/of familieleden kunnen alleen tijdens een procedure als bewijslast worden aangedragen. Alleen onafhankelijke getuigenverklaring hebben bewijsrecht, voorzien van een kopie van het identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart). Verklaringen van gezinsleden of inzittenden gelden niet als bewijs.

AANDACHTSPUNTEN

 • Noteer naam en adres van onafhankelijke getuigen.
 • Invoegend verkeer op de Périphérique heeft voorrang op het verkeer op de rechterrijstrook.
 • Autohuurkosten komen voor vergoeding in aanmerking wanneer het beschadigde voertuig zakelijk wordt gebruikt. Er is een aftrek van toepassing van 25 tot 35% wegens stilstand van het beschadigde voertuig.
 • Een gevarendriehoek is verplicht voor stilstaande auto’s. Ook moet u de waarschuwingslampen aanzetten.
 • Veiligheidsvesten zijn verplicht na een ongeval, dus ook voor buitenlandse bestuurders.
 • Maak altijd foto’s van de schade, de verkeerssituatie en zorg dat de kentekenplaat van de tegenpartij daarop zichtbaar is.

italieITALIE
De schaderegeling in Italië wijkt in beginsel af van de schaderegeling in Nederland. In het zuiden van Italië is reële schadeafwikkeling nagenoeg onmogelijk. Getuigen die worden aangedragen door de Italiaanse partij worden bijna altijd geaccepteerd en de politie is niet altijd onpartijdig.

AANSPRAKELIJKHEID
In Italië wordt bij aanrijdingen uitgegaan van een 50% schulddeling. Dat houdt in dat in principe ieder 50% betaalt van de schade van de andere partij.

SCHADEFORMULIER
Het schadeformulier vormt de basis bij de afwikkeling van de schade. Vul een Europees schadeformulier in. Teken niet op het formulier van de tegenpartij, maar wissel het duplicaat uit met de tegenpartij.

GETUIGEN
Als de getuige geen belang heeft bij de uitkomst van de zaak, kan deze getuige als onpartijdig worden gezien. En mag de getuige dienen als partij in de zaak. Een getuige die achteraf wordt aangedragen en een verklaring aflegt die afwijkt van die op het schadeformulier heeft geen waarde. Alleen onafhankelijke getuigenverklaring hebben bewijsrecht, voorzien van een kopie van het identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart). Verklaringen van gezinsleden of inzittenden gelden niet als bewijs.

AANDACHTSPUNTEN

 • Zorg voor een duidelijk ingevuld en ondertekend schadeformulier.
 • Maak foto’s van de schade, de verkeerssituatie en zorg dat de kentekenplaat van de tegenpartij op de foto’s staat.
 • Autohuurkosten komen voor vergoeding in aanmerking wanneer het beschadigde voertuig zakelijk wordt gebruikt. Er is een aftrek van toepassing van 25 tot 35% wegens stilstand van het beschadigde voertuig.
 • Een gevarendriehoek is verplicht voor stilstaande auto’s. Ook moet u de waarschuwingslampen aanzetten.
 • Veiligheidsvesten zijn verplicht na een ongeval, dus ook voor buitenlandse bestuurders.

spanjeSPANJE
Bij materiële schade moet de aansprakelijkheid van de andere partij worden aangetoond. Bij een aanrijding met een zwakkere verkeersdeelnemers bent u automatisch gehouden de schade van deze partij te vergoeden.

Bij tegenstrijdige verklaringen vindt de afwikkeling normaal gesproken plaats op basis van deelschuld. Bij een aanrijding met een trekker/oplegger is de verdeling van aansprakelijkheid tussen trekker en oplegger wettelijk 50/50. Maar verzekeraars zijn onderling overeengekomen dit op basis van 70/30 af te afwikkelen.

SCHADEFORMULIER
Het schadeformulier vormt in Spanje de basis voor de afwikkeling van schade. Wanneer u niet akkoord bent, of twijfels heeft over de inhoud, is het verstandig het formulier niet te ondertekenen. Als partijen het met elkaar eens zijn over de toedracht, kan het formulier gewoon ondertekend worden.

GETUIGEN
Alleen verklaringen van neutrale getuigen zijn rechtsgeldig. Verklaringen van echtgenoot, familie en inzittenden hebben geen bewijskracht.

AANDACHTSPUNTEN

 • Maak foto’s van de schade, de verkeerssituatie en zorg dat de kentekenplaat van de tegenpartij op de foto’s staat.
 • Autohuurkosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Naar Spaans recht wordt er van u verwacht dat u gebruik maakt van het openbaar vervoer.
 • Een gevarendriehoek is verplicht voor stilstaande auto’s. Ook moet u de waarschuwingslampen aanzetten.
 • Veiligheidvesten zijn verplicht na een ongeval, dus ook voor buitenlandse bestuurders.

verenigde-koninkrijkVERENIGDE KONINKRIJK (VK)
De afwikkeling van schade wordt in het VK gebaseerd op een nalatige handeling. Er kan dus alleen een claim worden ingediend als de schuld van de veroorzaker kan worden aangetoond. Het gedrag van de bestuurder wordt vergeleken met hoe een goede bestuurder in een vergelijkbaar geval zou hebben gehandeld.

SCHADEFORMULIER
In het VK is het niet gebruikelijk om gezamenlijk een schadeformulier in te vullen. Een door beide partijen ondertekend schadeformulier heeft geen bewijskracht. Gezien de hoge kosten bij schadeafwikkeling in het VK is het van belang dat de schade zo snel mogelijk wordt gemeld bij de maatschappij. Hiermee kan worden voorkomen dat er achteraf hoge kosten zijn.

GETUIGEN
In principe kan iedereen optreden als getuige. Verklaringen van onafhankelijke getuigen hebben meer bewijskracht dan partijdige getuigen. Bij een eventuele procedure bepaalt de rechter wat de waarde is van de getuigenverklaringen. De getuigen zullen moeten verschijnen bij een procedure. Gezien de hoge kosten bij schadeafwikkeling in het VK is het van belang dat de schade zo snel mogelijk wordt gemeld bij de maatschappij. Hiermee kan worden voorkomen dat er achteraf hoge kosten zijn.

AANDACHTSPUNTEN

 • Vul een Europees schadeformulier in.
 • Maak foto’s van de schade, de verkeerssituatie en zorg altijd dat de kentekenplaat van de tegenpartij op de foto’s staat.
 • Schrijf naam en adressen op van getuigen.
 • Betrokken partijen zijn verplicht te stoppen na een aanrijding om gegevens uit te wisselen.
 • Meld de schade altijd zo spoedig mogelijk bij de maatschappij, dan kan eventueel telefonisch.
 • Autohuurkosten komen voor vergoeding in aanmerking zonder aftrek voor stilstand van het beschadigde voertuig. De noodzaak tot het huren van een vervangend voertuig moet worden aangetoond.

Cor van Dijk