Traditioneel heeft het Bollenevent twee doelen. Ten eerste is het de opening van het nieuwe camperseizoen en ten tweede is het de gelegenheid voor de Algemene Ledenvergadering. In 2014 is het Bollenevent enkele weken eerder dan gebruikelijk. Dit heeft alles te maken met organisatorische perikelen van de zijde van Lierderholt.

Algemene ledenvergadering
Op vrijdagavond wordt de algemene ledenvergadering gehouden. Er zitten bijna 200 mensen in de zaal. De vergadering wordt geopend door vicevoorzitter Willem van Teeseling die in het bijzonder de nieuwe leden en de ereleden welkom heet. In zijn inleiding bedankt hij de commissieleden voor al het werk dat in 2013 is verricht. In het bijzonder wordt stilgestaan bij de prestatie van Henk Flint die onze materiaalwagen op een zeer professionele wijze heeft ingericht waardoor alles een eigen plaats heeft, beschadigingen worden voorkomen en spullen niet meer kwijt hoeven te raken. Op zaterdag heeft menigeen van de gelegenheid gebruik gemaakt om het werk van Henk te bewonderen.
Er wordt ook uitvoerig ingegaan op het conflict met een van de ex-bestuurleden. Tijdens de Bijzondere ALV in Bunnik heeft het bestuur niet de gelegenheid gehad haar visie met de leden te delen. Dit wordt alsnog gedaan. Na een uitvoerige uitleg komt de vicevoorzitter tot de slotsom dat het bestuur hoopt dat na deze vergadering de discussie kan worden afgerond en dat het bestuur samen met de commissies met volle kracht vooruit kan.
Vervolgens behandelt de secretaris, Dick Thijssen, de verslagen van de afgelopen twee vergaderingen en legt een en ander uit over de nieuwe website, die binnenkort de lucht in gaat. Nellie Zondag, penningmeester, legt verantwoording af over het gevoerde beleid betreffende de financiën en licht de begroting toe. Dick Noordhoek, financiële commissie, leest een verklaring voor, waarop het bestuur voor het beleid in 2013 wordt gechargeerd. In de vergadering worden vragen gesteld over de reservering voor calamiteiten. Sommige leden zijn van mening dat de hoogte van de reservering vooraf in de Algemene Ledenvergadering moet worden besloten. Het bestuur zal bij de komende ALV met een voorstel komen.
Na een korte pauze neemt vicevoorzitter Willem van Teeseling het woord om zowel de statuten als de reglementen te bespreken. Met de nieuwe statuten en reglementen wil het bestuur bestaande onvolkomenheden wegnemen en er ook voor zorgen dat het bestuur gedwongen wordt meer transparant te werken. Dit laatste o.a. door een adviescommissie in het leven te roepen. De ALV blijkt dit plan niet over te willen nemen. Daarbij wordt gesteld dat het bestuur een mandaat heeft van de leden en dan ook gewoon zijn werk moet doen en op de daartoe geëigende momenten verantwoording moet afleggen. Ook worden twee artikelen ter advisering aan de in te stellen Commissie Ad Hoc overgedragen. Het betreft het lidmaatschap van partners en de mogelijkheid om een mandaat te geven. De vergadering steunt het besluit om Piet Joppen, Piet van den Bosch en Ger Zwart te benoemen tot de leden van de Commissie Ad Hoc. Deze commissie gaat het bestuur adviseren m.b.t. enkele artikelen uit het reglement en m.b.t. de wijze waarop de CCN is georganiseerd.
Tot slot wordt Dick Thijssen herkozen als bestuurslid. Hij zal ook in zijn tweede en laatste periode de functie van secretaris vervullen. Willem van Teeseling wordt gekozen tot voorzitter. Al met al is het een lange zit geworden. Pas na half twaalf wordt de vergadering gesloten.

Activiteiten
Zoals gebruikelijk wordt de zaterdag gevuld met tal van activiteiten. Zowel in de ochtend als in de middag kunnen de leden een boswandeling maken onder leiding van Margot Otten. Zij weet alles van het bos in Beekbergen. Ook kan ’s ochtends mee worden gedaan aan het klootschieten. Een activiteit die altijd weer veel belangstellenden trekt. Uiteraard ontbreken de mogelijkheden voor het maken van fietstochten niet en ook wordt door 4 groepen een geocaching-wandeling gemaakt.

Zaterdagavond ontmoeten de leden elkaar in de spiksplinternieuwe CCN-tent, waardoor de oude en versleten tent is vervangen. Aan het begin van de avond wordt bekendgemaakt welke ingezonden foto’s door de jury zo leuk worden gevonden, dat ze op de cover van Camperkriebels zullen worden geplaatst.

De gelukkige winnaars zijn: Albert Ellen, André de Meijer, Rens en Ludy Tel en Jan en Roos de Groot. De winnaars ontvingen ook de CCN paraplu.

Camperklets. In een heerlijk warm zonnetje wordt zondag tijdens de camperklets teruggekeken op een geslaagd weekend. Met hernieuwde energie en vol optimisme gaan de leden en het bestuur uit elkaar. Op naar een volgend evenement!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie