In de camper kan makkelijk een brandje ontstaan: als gevolg van een botsing, door kortsluiting of door lekkende remolie. Zo’n brand kan zich snel uitbreiden als gevolg van de grote hoeveelheden brandbaar materiaal, zoals brandstof, bekabeling, banden en het interieur van de camper. Snelle reactie van de inzittenden is daarom een eerste vereiste. Daarnaast is de aanwezigheid van een goedgekeurde brandblusser met een Rijkstypekeur noodzakelijk om de beginnende brand te kunnen blussen.Een sproeischuimblusser is hiervoor de meest geschikte keuze. Deze blusser is vrijwel overal inzetbaar (ook bij onder spanning staande apparatuur),is zeer gebruikersvriendelijk, effectief en vorstbestendig tot -10°C. Bovendien is de nevenschade nihil.

De sproeischuimblusser kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden. De blusser dient zo mogelijk vlak bij de bestuurder te worden gemonteerd.

Algemene info brandblussers

Keuze brandblusser
De keuze van de te gebruiken brandblusser hangt af van de soort brand die geblust moet worden en de eigenschappen van de blusstof. Een onjuiste keuze of gebruik van een verkeerd type brandblusser heeft weinig effect bij blussing en kan zelfs zeer gevaarlijk zijn. Een goed voorbeeld hiervan is de levensgevaarlijke situatie die ontstaat wanneer brandend frituurvet wordt geblust met water.

De verschillende branden kunnen worden opgedeeld in vijf brandklassen. Op elk etiket van een goedgekeurde brandblusser staan de pictogrammen weergegeven van de brandklassen waarvoor het toestel ingezet kan worden.

Brandklasse Eigenschappen Voorbeelden
Klasse A Vaste stoffen Hout, papier, stro, kunststoffen, kolen.
Klasse B Vloeistoffen en vloeibaar wordende gassen. Olie, benzine, alcohol, sommige kunststoffen, bitumen
Klasse C Gassen Propaan, butaan, aardgas
Klasse D Metalen Magnesium, zirkonium, lithium, kalium, natrium
Klasse F* Vetbranden Frituurvet, plantaardige- en dierlijke vetten

* Brandklasse F alleen nog volgens British Standard-norm BS 7937. Medio 2003 opname in EN 2 en EN 3 verwacht.

Naast de brandklassen zijn ook de eigenschappen van de blusstof van belang wanneer het gaat om het maken van een juiste keuze. Blusstoffen zoals bluspoeder zorgen voor aanmerkelijk meer nevenschade bij gebruik, maar kunnen wel voor iedere brandklasse worden ingezet. Schuimblussers daarentegen zijn alleen geschikt voor brandklassen A en B, maar veroorzaken nagenoeg geen nevenschade. In onderstaande tabel worden de eigenschappen van de verschillende blusstoffen globaal weergegeven.

Type blusser Vervuiling door blusstof Herontstekingsgevaar Gebruiks-gemak Brandklasse
A B C D F
Sproeischuim weinig nee groot ja ja (1) nee nee nee
Vetbrandblusser weinig nee groot ja nee nee nee ja
Poeder sterk ja matig ja ja ja ja (2) nee
Koolzuursneeuw (3) nee ja matig nee ja ja nee nee
  1. Sproeischuimblussers gevuld met Bioversal QF-mx zijn niet geschikt voor het blussen van in water oplosbare stoffen, zoals alcoholen. In dit geval moet een schuimblusser met alcoholbestendig of ‘all purpose’-schuim worden gebruikt. In niet-vorstvrije ruimten moet een vorstbestendig schuim worden gebruikt. Dit kan een premix zijn van water, AFFF en vorstbeschermer, of Towasol.
  2. Alleen kleine hoeveelheden lichtmetalen, zoals aluminium, magnesium en zirkonium, kunnen met ABC-poederblussers worden geblust. Beslist geen natrium en kalium. Hiervoor is speciaal metaalpoeder (D-poeder) verkrijgbaar.
  3. Koolzuursneeuw (CO2) is zwaarder dan lucht en kan zich in laag gelegen ruimten verzamelen. Er bestaat verstikkingsgevaar voor de mens in kleine ruimten.

Blusdeken
Naast brandblussers kunnen ook blusdekens worden gebruikt om branden te blussen. Door brandende voorwerpen met een blusdeken af te dekken, wordt het vuur afgesloten van zuurstof. Hierdoor dooft het vuur. Een ‘vlam in de pan’ kan ook op deze manier worden bestreden.
De blusdeken kan ook worden gebruikt voor het blussen van in brand geraakte personen, door de deken om de persoon heen te wikkelen.